Seisukohad

“Eesti rahvas on Läänemere kallastel
oma maad harinud ja kultuuri arendanud
üle viie tuhande aasta.
Seega meie – eestlased oleme siin põlisrahvas!”

Rahvas, maa ja riik

 • Põlisrahva rahvusriik!
 • Kõrgeima võimu kandja õiguste tagastamine põlisrahvale!
 • Maa on põlisrahva oma, jagamatu, võõrandamatu, rahvast lahutamatu.
 • Avalik-õiguslike ülesannete ja võimekuse revisjon.
 • Kaitsmist väärt riik kodanikele.

Keel, kultuur, identiteet

 • Eestikeelne ruum – Keeleseaduse tingimusteta täitmine.
 • Põlisrahva piirkondlike dialektide ja eripärade käibe soodustamine.
 • Rahvuskultuuri vabade väljenduste toetamine.

Poliitika ja erakonnad

 • Poliitika põlisrahva eelistuste alusel.
 • Rahvasaadikute pädevuse tõstmine.
 • Riigikogu koosseisu vähendamine.
 • Volikogudes kohalikud elanikud.
 • Isikumandaat ja tagasi kutsumise õigus.
 • Erakondade reaalne sõltumatus ja tegelik vastutus.
 • Lobby registreerimise kohustus.

Haridus, teadus ja noored

 • Tasuta riiklik eestikeelne haridus ja ümberõpe töö kaotusel.
 • Välisriikides tipphariduse saamise ja tagasipöördumise soodustamine.
 • Teadus- ja arendusprioriteetide seadmine ja rahastus.
 • Noorteorganisatsioonide taaselustamine.

Keskkond

 • Taastuvate ressursside kestlik taastootmisvõime.
 • Saastamist vältivad keskkonnatasud!
 • Saastaja vastutus kogu kahju eest!
 • Tootja vastutuse reaalne rakendamine!
 • Metsa ökosüsteemi säilitamine ja kestlik haldus!

Pere ja kodu

 • Pere on naine, mees ja lapsed.
 • Pere loome, suurperede ja üksikvanemate suurem toetamine.
 • Igale lapsele tasuta lasteaiakoht, gümnaasiumiharidus ja koolilõuna.
 • Kodu on riiklikult riskide vastu kindlustatud ja käendatud.

Väärikas vanadus

 • Pensionid on maksuvabad, seotud elukallidusega!
 • Töötavate pensionäride tulu on vaba sots- ja tulumaksust.

Väärtuste kaitse

 • Elukeskkonna-, loodus- ja kultuuriväärtuste tõhus kaitse ja säilimine – reaalne vastutus kahjustamisel!

Regionaalareng ja kohalik omavalitsus

 • Säästev ja tasakaalukas areng.
 • Terviklik inimkeskne planeerimine.
 • Kohalik rahvas ise korraldab kohalikku elu!

Sotsiaalkaitse ja tervis

 • Euroopa Sotsiaalharta mahavaikitud punktide rakendamine.
 • Haiguse ja puude puhul omakse-hooldaja rahaline toetamine.
 • Viivitamatu ravi kindlustamine.
 • Perearsti süsteemi asendamine polikliinikutega.
 • Tervislike eluviiside soodustamine.

Majandus ja töö

 • Säästlik vaba turumajandus – tõhus konkurentsi- ja tarbijakaitse.
 • Ühistegevuse, ametiühingute tegevuse soodustamine.
 • Kutsekvalifikatsioonistandardite väljatöötamine ja rakendamine!
 • Eesti põllumajandus peab toitma riigi elanikkonda.

Rahandus ja maksud

 • Eesti Pank riigi hoiu- ja arvelduspangaks.
 • Krediidiasutuste kaasvastutus riskide eest ja omavoli piiramine.
 • Proportsionaalne maksustamine, topelt maksustamise vältimine.
 • Dumping vastased maksud!

Avalik teenistus ja sisepoliitika

 • Pädevad, apoliitilised, tõhusad teenistujad ja institutsioonid.
 • Rahva teenimine on au, mitte rikastumise viis.
 • Avalik haldus ja järelevalve allub Korrakaitseseadusele!
 • Võimude lahusus, tasakaalustatus ja ristkontroll!
 • Politsei, piirivalve, päästjate, kaitsjate õiglane tasustamine.
 • Riigikontrolli avastatud probleemid lahendatakse viivituseta.

Õigus- ja karistuspoliitika

 • Kättesaadav, tõhus, õiglane menetlus.
 • Kohtunike pädevus ja apoliitilisus.
 • Õiguskantsleri kohuste laiendamine.
 • Ametivõimu kuritarvitamine ja süütegudest mitteteatamine on süütegu.
 • Valgekraekuritegude eest reaalne vastutus!
 • Õiglased rikkumisi ennetavad karistused vastavalt teo tagajärjele.

Kaitse- ja välispoliitika

 • NATO liikmelisus ja kollektiivkaitse.
 • Tankide asemel totaalkaitse võimekuse loomine.
 • Moodne kaitsetööstus ja -varustus.
 • EÜ liikmesriikidele võrdsed õigused.
 • Rahumeelsus, agressioonitus, sõbralik kultuurrahvaste koostöö.

Hea haldus ja läbipaistvus

 • Tegelik tõhus ennetav kaasamine.
 • Avaliku ja keskkonnahalduse hea kvaliteet.
 • Avalikule teabele juurdepääsu-piirangute kaotamine!
 • Nime vahetamine ainult erandlikult.
 • Ajakirjanduseetika rakendamine.

Ennatuspõhimõte ja tark otsustamine

 • Valmisolek eriolukordadeks.
 • Strateegilised varud!
 • Teadusel ja teadmusel tuginevad otsused.
 • Strateegiline planeerimine taktikalise reageerimise asemel.

PERE ei tagane seisukohtadest ega tee nende suhtes kompromisse majandusliku kasu või võimu nimel.
Tutvu PERE detailsema programmiga: